Về một Công ty Hạnh phúc

Xuất phát từ khái niệm “Quốc gia hạnh phúc”, HAGO mong muốn hướng đến một “Doanh nghiệp hạnh phúc”, một xã hội thu nhỏ mà ở đó có những giá trị văn hoá cốt lõi riêng của mình, với những tôn chỉ và mục đích để xây dựng một doanh nghiệp có môi trường làm việc “đáng sống”, nơi người lao động thự sự cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, được làm việc và cống hiến, nơi giá trị của bản thân không ngừng được nâng cao và công nhận. Bởi khi một Doanh Nghiệp hạnh phúc thì mới có thể mang đến hạnh phúc cho các khách hàng của mình và góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc.

Call Now Button